O světě hry

Ty, kdož právě čteš tyto řádky,

pojď s námi objevit a prožít události, které vedly ke vzniku stoleté války.

Přenesme se do roku 1337. V té době měli angličtí králové na francouzském území mnoho držav a byli tak prakticky leníky francouzské koruny, mocnější, než byl samotný král. První oheň konfliktu zažehly jiskry sporu o nadvládu nad obchodem s anglickou vlnou ve Flandrech. Ty byly proslulé svými soukenickými dílnami. Látky zde tkané byly vyhlášené po celém známém světě. Anglie měla díky tomu odbyt pro svoji vlnu a Flandry tak ze vzájemného obchodu a spojenectví velmi bohatly. Flandry však považoval za svá lenní území i francouzský král Filip IV., kterému se stávající situace nelíbila. Mnozí flanderští tkalci chtěli na přání anglických obchodníků odjet tkát do Anglie. Vzájemné spory vyvrcholily tím, že flanderský hrabě Ludvík nechal pozatýkat anglické obchodníky na území Flander, na což anglický král zareagoval vyhlášením embarga na obchod s Francií. Na embargo však nejvíce doplatily Flandry, které chtěly i nadále obchodovat s Anglií. Napětí mezi obchodníky vzrůstalo a začalo se rodit povstání. V čele tohoto povstání byl Jakob von Artevelde a otevřeně požádal anglického krále o spojenectví a podporu. Když se poté Filip IV. rozhodl podpořit flanderského hraběte ve snaze o potlačení povstání, vzal to Eduard III. jako znak agrese proti Anglii a jal se zbrojit…
Chcete vědět, jak tento spor pokračoval? Přijeďte si tento příběh zahrát.

Irsko


Věčně zelený ostrov. Tato země se bránila nájezdníkům po celé své dějiny. Toho času byla pod svrchovaností anglických králů. Ti sem dosazují své věrné následovníky a zavádějí anglické a normanské zvyky a úřady. To pro Irsko znamená stavbu kamenných hradů a nebývalý rozvoj měst, na druhou stranu postavení irských tradic, jazyka a obyvatel, včetně šlechty, na druhou kolej. Jak tato země využije toho, že se pozornost koruny stále více soustředí na pevninu? Kdo bude vhodným spojencem, jaké cíle si vlastně lidé této země nastaví? Urvou si Irové větší nezávislost na koruně, nebo budou nejvěrnějším spojencem?

Alastriona Alainn (26)
Velmi průbojná, občas i tvrdohlavá velitelka svobodných Irů, kteří nechtějí být závislí na Anglické koruně.

rytíř Senan (30 let)
Žije přítomností, nemá rád neuzavřené záležitosti. Řeší raději aktuální a naléhavé situace, což šlechtici velice oceňují, a i proto na něj tolik sází. Na jednáních ovšem tento Rytíř vystupuje čestně, zdvořile a okázale respektuje všechny a všechno.

lord Darcy (42 let)
Velmi vlivný a schopný Anglický velitel, který dohlíží na situaci v Irsku.

povstalec Diarmid (38)
Vede irské povstání proti rebelům. Nenávidí všechny Angličany v Irsku. A chce je do jednoho zničit.

Anglie

Od vítězství normanského vévody u Hastingsu je Anglické království personálně propojeno s Francií. Šlechta mluví francouzsky stejně dobře jako anglicky, obchodní lodě plují přes La Manche nepřetržitě, a sňatkové vazby mezi oběma zeměmi tvoří velmi hustou síť. Na první pohled silná a prosperující země, se spojeneckými svazky napříč celým kontinentem, pevně dominující mořím západní Evropy. Anglická rukavice je však jen pro ty nejodvážnější. Sever království je ve stálých obavách z příměří se Skotskými králi, které je velice křehké. Do toho je potřeba chránit pobřeží před piráty všech národů, dále rybáře před konkurencí, obchodní zájmy země před stále sílícími spolky svobodných měst. Navrch k tomu ještě mít pod kontrolou dovoz burgundského vína a samozřejmě zajistit odbytiště pro anglickou vlnu. V neposlední řadě je samozřejmě potřeba sledovat dění ve Francii, protože po formální stránce je anglický král leníkem francouzské koruny.

Filipa z Hainault (23)
Manželka Eduarda III., která za každých okolností vystupuje jako neústupná vládkyně. Její inteligence a vzdělanost přispěly k tomu, aby ji Eduard III. určil regentkou, která vládla Anglii v době jeho nepřítomnosti.

rytíř Jonh Chandos (17)
Rytíř John je moudrý a rozhodný mladík, který má i přes svůj věk dobrý a rychlý úsudek. Zdá se, že ho žádná událost nezastihne nepřipraveného. Alespoň to tvrdí Černý princ, který jej učinil svým pobočníkem.

kapitán Yves (27)
Tento muž se chová k ostatním chladně a ačkoliv nemá tolik moci, díky své schopnosti velet anglické flotile spravuje značná sídla v Anglii.

obchodnice Claire Webster (29)
Zdědila veškeré majetky po svém otci, včetně obchodu. Trvalo ji několik let a hodně úsilí, než se stala nejschopnějším a nejotrlejším obchodníkem na celém východě Anglie.

Izabela Francouzská   (42)
Královna narozena roku jako nejmladší dcera Francouzského krále Filipa IV. Již jako malé dítě byla zasnoubena s Eduardem II budoucím anglickým králem, Izabela leč dobrá křesťanka i dcera to vždy ale v duchu otci vyčítala, vlastně ji prodal za kus země.


Francie

Království, které vyrostlo jako západní dědic říše Karla Velikého. Zabírá území od Rýna k Pyrenejím a od Alp k Atlantiku. Tato země je centrem kultury, pokroku, rytířských ideálů a vzdělanosti. Země skvostných hradů a ještě skvostnějších katedrál. Francouzští králové mají moc ničit křižácké řády a jejich přízeň je nezbytná při volbě papeže. Země má dostatek všeho. Obilí, vína, lodí, železných rytířů, zlata i nepřátel. Všude leží potenciální ohniska konfliktů, které musí koruna hasit dřív, než se rozhoří v požár. Spory mezi stále bohatnoucími zemičkami a městy Flander, křesťanská království Španělska bojující o život i mezi sebou, nepřehlédnutelný soused v podobě Římského císaře, Burgundští vévodové. A do toho je potřeba konečně vyřešit ten fakt, že anglický král drží v rukách snad půlku francouzské půdy, včetně největšího centra obchodu s vínem, města Bordeaux.

rytíř Geoffroi de Charny (37)
Praporečník královské korouhve, výřečný politik a válečník, který pevně dodržuje rytířské zásady. Respektuje a miluje všechny křesťany, i ty nejchudší a nejsprostší. Ke všem ženám se chová s úctou.

obchodník Etiene Marcel (35)
Když Etiene dosáhl plnoletosti, jeho rodina jej poslala na univerzitu v Paříži. Po dostudování a krátké praxi se stal představeným nejbohatšího obchodního cechu ve Francii. Stal se z něj tedy „Prévot des Marchans“. S tímto titulem získal postavení, stal se z něj významný kupec.

paní města Genevieve (31)
Významná správkyně (prefektur) města La Rochelle, která naproti společenským očekáváním té doby nechce založit rodinu a je hodně zatvrzelá. Ačkoliv neumí číst ani psát, není hloupá.

admirál Nicolas Behuchet (42)
Admirál v pravém slova smyslu. Plní příkazy jediného francouzského krále Filipa IV. Chová se jako pravý vojenský stratég.

Bretaň

 Poloostrov, zvaný též Malá Británie, v místním jazyce Ar Mor. Je to vévodství ležící na severu Francie, na dohled k anglickým břehům. Země vysokých kopců a hlubokých zálivů, hrdých rytířů, kteří volí „Raději smrt než hanbu“. Země drzých korzárů, kteří prodají i ďáblovi to, co mu předtím ukradli. Horké želízko v ohni konfliktu mezi Anglií a Francií. Pro Angličany skvělé místo k vytvoření předmostí pro výpad do Francie, pro Francouze skvělé místo pro odražení jakéhokoli pokusu o vylodění. Tato země má v konfliktu prostě důležitý strategický význam. Bretaňský lid je stejně tvrdý, jako zdejší příroda. Získat si jeho přízeň je velmi nesnadné. Vévoda Jan z Motfortu je již starý a zemře bez přímého dědice. Komu připadne vévodský stolec po jeho smrti? Kdo z příbuzných si zajistí silnější spojence a svůj nárok udrží? A proti komu bude bojovat o bretaňské dědictví? Bretaň je jen krok od občanské války a supi se již slétají k hostině.

Montfort- Jan z Montfortu (42)
Jan se narodil jako první syn bretaňského vévody Arthura II. a jeho druhé choti, nádherné skotské královny Jolandy. Jan je plný zášti ke svým rodičům i sourozencům, ale navzdory tomu se stále snaží dodržovat dobré zásady, které mu byly vštěpovány.


Montfort- Johana Flanderská (42)
Schopná vládkyně svého panství, je nebojácná a velmi tvrdá. Rozhodně neustupuje. Je odhodlaná udělat pro svůj rod a svoje hrabství cokoliv.


Penthièvre- hraběnka Jeanne ,,takzvaná kulhavá´´(18)
Johana se narodila jako jediný potomek Víta z Penthièvre, mladšího bratra bretaňského vévody Jana III. V červenci 1337 byla tato kulhavá dívka provdána za Karla z Blois. Je výbornou diplomatkou a schopnou vyjednavačkou.

Penthièvre- Karel z Blois (18)
Potomek slavného křižáckého rodu, je oblíbený a uznávaný po celé Francii. Kromě své zbožnosti je znám rovněž jako schopný vojevůdce, který dokáže strhnout vojáky svým náboženským zápalem. Karel je velmi pobožný, slepě vášnivý zaujatostí, nekompromisní, a má krajně jednostranný postoj k církvi.

Flandry

 Rozlohou poměrně malé hrabství, severní soused, co je většinou loajální vazal francouzského krále. Opírá se především o moc nesčetných přístavů a velkých obchodních center Gentu a Brugg. Má města schopná najmout armády prosazující a bránící jejich vlastní zájmy, jak už několikrát na vlastní kůži zjistili francouzští rytíři i další agresoři. Postavení a moc hraběte Jana je pouze taková, jak mu to dovolí ctihodní radní. Tato křehká rovnováha kupodivu většinou funguje. Flanderským zdrojem příjmu jsou v první řadě místní tkalci, kteří zpracovávají anglickou vlnu na nejlepší sukno na světě. Druhým pilířem moci Flander je poloha na místě, kde se setkávají lodě baltské Hansy a jižních zemí, takže na západě prakticky nenaleznete zboží, které neprošlo některým z flanderských přístavů. Pro flanderské kupce je válka v zemi tím posledním, co by se jim hodilo do krámu, což ovšem neznamená, že nebudou svým zbožím zásobovat každého, kdo řádně a včas zaplatí. Co však udělají, až čest, povinnost a touha po moci převáží sílu zlata?

Sládek z Gentu Jákob von Artelvede (47)
Jednotlivá města, kterým teď Jákob předsedá, jsou značně autonomní, tudíž se bude muset opravdu snažit splnit jejich požadavky. Jákob je člověk pragmatický a říká se o něm, že v každé hře vidí o pět tahů dál, než jeho soupeř.

Piráti

Vyvrhelové společnosti, sebranka ze všech koutů světa, která uznává pouze své vlastní zákony. Pokud neplivnou do podané ruky, tak je to jen proto, že z ní nejdřív chtějí sebrat zlaté prsteny. Jejich domovem je moře a tajné zátoky na členitých pobřežích. Poslední dědicové vikingských nájezdníků si s nimi v ničem nezadají v ničivosti a bezohlednosti. Spojenci všech a nikoho, berou vše, aniž by se ptali. Co seberou, utrácejí bez rozmyslu. Neštítí se ničeho a svou čest už dávno prodali za nejlepší nabídku, což mnozí mocní vědí. Proto je používají tam, kde sami chtějí mít ruce a svědomí čisté. Kdo pozná, které zboží se dostalo na břeh pod rouškou tmy, kdo rozliší, které zlato bylo potřísněno krví?  Bude pro piráty nadcházející doba dobou hodů, dobou zániku, nebo šancí skončit s životem vyděděnce a začít nový život?   

Pirátka Thea (27)
Horkokrevná žena s duší bezcitného zabijáka. Silná a sebestředná osob­nost, která odstraní každého, kdo se jí postaví do cesty. Za své činy, jak tvrdí, se nezpovídá nikomu, jen sama sobě.


Benjamin Woods (31)
Kapitán, který si zvykl na luxus a přepych, jež mu poskytuje jeho pirátská kořist. Miluje víno, ženy a zpěv. Rád si užije odpočinek mezi plavbami v objetí nějaké otrokyně, nevěstky, nebo unesené vesničanky.


Camron (36)
Prodejná krysa, který slyší na zlato a majetek. Dříve obyčejný rybář, teď obávaný pirát, který věří, že to jednou dotáhne daleko.


David Nau (49)
Obávaný pirát, který okusil chuť lidského masa. Jeho lodě jsou obávanými zbraněmi, když pluje proti svým nepřátelům. Jediné, co umí utišit jeho touhu ničit, je cinkot peněz.

Kastilie

Kastilské království vzniklo postupným spojením Leonu, Kastilie a Galicie. Nyní ovládá celý severozápad pyrenejského poloostrova. Na jihozápadě sousedí s Portugalskem, na severovýchodě s Navarou a Aragonem, všude jinde s arabskými zeměmi Španělska. To je pro Kastilce zdroj většiny potíží a zároveň všech příjmů. Neboť reconquista je jedna věc, ale hlad evropských trhů po arabském zboží je věc druhá. 

Sancho de Mendoza (32)
Obchodník Sancho de Mendoza byl hrdý námořník a kapitán obchodních lodí španělského cechu, který se účastnil dlouhé výpravy za obchodem pod admirálem Luisem. Pochází z velkého a významného šlechtického rodu z Kastilie. Teď své obchody řídí z pevniny a plánuje cesty, kudy půjdou kastilské karavany.

Vůdce karavany Dion (18)
Kvítko, rošťák, dříve maminčin mazánek, neschopný čehokoliv. Teď velí ozbrojené stráži karavany obchodníka Sancha.

Bernhard (28)
Služebník v karavaně, který nemá žádný vliv. Muž stále mrzutý a truchlící nad trpkým osudem jeho rodiny. Chce získat majetek, aby obnovil čest a jméno svého rodu.

Služebnice Muna (22)
Služebná v karavaně, která nemá žádný vliv. Je velmi laskavá a přející, avšak musí najít nový život proto se přidala ke karavaně Sancha de Mendozi.

Aragon


Země aragonské koruny se během 13.-14. století výrazně rozšířily. Zahrnují i Valencii, Barcelonu a Mallorcu. Aragon sousedí na severu s Francií, na jihu s Kastilií a na západě s Navarou. Království se ale dostalo do několika problémů. Spory o následnictví přetrvávají i po korunovaci Petra IV. a neshody s církví jeho vládu ještě více podrývají. Jednotlivé části země mají své vlastní spory a je hlavně na králi, aby je urovnal. Zahraniční politika se sousedními státy je přinejmenším napjatá. Aby toho nebylo málo, Aragon ohrožují i arabské vpády a nájezdy do Evropy. Dokáže si Aragon prosadit svůj vliv ve středozemí a na Pyrenejském poloostrově? Ustojí vnitřní nepokoje a mocenské šarvátky? Má naději stát se významnou evropskou mocností?


král Petr IV Aragonsky (18)
Petr se narodil roku 1319 jako třetí dítě Aragonského krále Alfonse IV.
Petr je inteligentní muž, který se stal králem již v sedmnácti letech. Už od začátku své vlády ovšem nebyl naivní a dával si pozor na to, kdo od dvora jej chce využít. I nyní velice přemýšlí nad tím, komu svěří svoji důvěru.

Skotsko

Král Robert Bruce, vítěz nad Angličany u Bannockburnu, zemřel nedávno, a na skotském trůnu sedí jeho syn David II. Ten slíbil dokončit otcovy plány a zbavit Angličany posledních opěrných bodů na sever od řeky Tyne.  Aby toho dokázal, je potřeba sjednotit klany, přesvědčit šlechtu, aby podporovala krále, zajistit klid od pirátů a pravidelný příjem do královské pokladny. Na co se může skotský král spolehnout, je spojenectví s Francií. Společný nepřítel je přece nejlepší záruka spolupráce. Kolik však toto spojenectví bude stát? Kde jsou záruky, že se karta neobrátí proti slabšímu?  „Si vis pacem, para bellum“ je pro Skotsko mnohem víc, než okřídlenou frází.  

Edward Baliol (31)
Velitel anglických armád ve Skotsku. Když to jde, vždy si chce vydobýt postavení u Edwarda III. Také se tak stalo, když porazil Regenta, hraběte Marka, v bitvě o DupplinMoor v Perthshire .

Německá říše

Svazek zemí a měst půlky Evropy, jemuž vládne volený císař, dědic titulu Karla Velikého a slávy dávného Impéria Caesarova a Augustova. Je to říše rozprostírající se od Baltu k Jadranu, od Dunaje k Rýnu. Rozhodující síla evropské politiky, bez vědomí císaře se nic důležitého v Evropě nestane. Současný císař je Ludvík Bavor z rodu Wittelsbachů, který na trůnu nahradil lucemburského vévodu Jindřicha. Na rozdíl od Jindřicha, který byl velmi nakloněný zájmům Francie, je Ludvíkovou hlavní starostí klid a prosperita říšských zemí a měst.  Francie, která si dovolila uvěznit papeže v Avignonu, bude radši, když si jí císařský soused nějakou dobu vůbec nebude všímat. Což není to, co od císaře může někdo očekávat, takže jsme se dostali k zásadní otázce: Koho vyšle Řím hájit zájmy říše na západě? Jaké bude mít vyslanec cíle, jaké požadavky? A za jakou cenu půjde koupit?

Johana Brabantská (15)
Krásná a schopná Johanna byla vybrána císařem, aby udržovala diplomatické styky říše především s Francií. Nikdo neví, co dovedlo Císaře k tomuto kroku, snad její krása a veselá povaha. Nikdy však nepohrdne pohárem vína a večerem stráveným u prostřeného stolu, či v lázni.


Navarrsko

 Malé království na severu Pyrenejského poloostrova, uzavřené mezi oceánem, vysokými horami a mocnými sousedy. Od časů Karla Velikého je to území Basků, kteří jsou k příchozím ještě nevraživější, než zdejší krajina. Královna Jana II. Navarrská drží trůn v Pamploně de facto jako kompenzaci za to, že se vzdala svých dědičných nároků na korunu francouzskou. K tomu jí dědictvím patří Champagne na jihu Francie, tou dobou rovněž pod protektorátem Filipa VI. Což je situace, která se nelíbí jak královně, tak možná ještě více Filipovi, podle kterého je samostatná Navarra nesmysl. A kastilští a aragonští vládcové by také rádi uvítali bohatou Pamplonu pod svými křídly a dosahem výběrčích daní, takže se chytají každé možnosti, jak zviklat stabilitu navarrského trůnu. I kdyby k tomu měli použít nepodložené klepy o královniných záletech s některými dvořany…

Velitel Ramón z Pamplony (33)
Původně bezvýznamný rytíř, kterého navarská královna přijala ke dvoru a jmenovala ho královským maršálkem. Po několika slavných vítězství si bere za manželku Calíope, dceru slavného navarského velitele.

dvořanka Urraca z Aebar – (56)
Pohybuje se na dvoře královny Jany Navarrské (26). Zajišťuje za ni důležité úřady a diplomatické styky s Marokem. Urraca se proslavila vyjednáváním s granadským velitelem Jusúfem. Uzavřená mírová smlouva stála za obchodním a kulturním rozkvětem Navarry.

Neapol


Neapolské království vzniklo po letech sporů a bojů mezi aragonskými a francouzskými vládci o původní državy sicilských normanů. Zatímco Aragonské koruně zůstala Sicílie, jižní část apeninského poloostrova nyní patří králi Robertovi II. z Anjou. Ten z Neapole hodlá učinit druhé centrum Itálie, které hlavně po odchodu papeže do Avignonu v některých ohledech zastiňuje jak městské státy severu, které Neapol úspěšně obírá o jedno území za druhým, tak samotný Řím. V neapolském království se mísí vlivy normanské, arabské, židovské a byzantské kultury s uherskou a španělskou, spolu se všudypřítomým vlivem Církve svaté, která je v těchto končinách poměrně tolerantní. Dokonce natolik, že u Robertova dvora v Aix-en-Provence severně od Marseille, působí umělci a učenci, kteří by jinde mohli mít problém s příliš světským zaměřením některých svých děl a myšlenek. Nadcházející konflikt je pro Roberta za hranicí jeho politických zájmů, je však samozřejmě dobré tuto situaci sledovat z první řady a případně získat co půjde, ať už na poli obchodním, nebo diplomatickém.
Získáním Provence roku 1337 se k neapolským králům vrátilo z aragonských rukou dědictví Robertovy babičky, Beatrix provensálské. Tímto krokem Robert získal: Marseille, významný přístav kde se sbíhá obchod z celého středomoří, přímý přístup k papeži v Avignonu ( zároveň s vrtošivými požadavky papežova dvora), přímé obchodní spojení s Francií, strategickou výhodu nad severoitalskými státečky, které se najednou ocitly v neapolských kleštích (nemluvě o Anjouovských državách a spojenectvích v uhrách a na balkáně), další důvod k rozporům s aragonskými králi (jakoby nestačily spory o Sicílii a to, že si Robert vzal obě manželky z aragonského rodu), a kromě jiného dvůr v Aix-en-provence s jeho umělci a učenci.
Tímto se zároveň bublající zárodek konfliktu mezi Anglií a Francií dostal prakticky až k robertovým dveřím. A i když každý ví, že pokud by chtěl někdo sáhnout na Provence, tak si říká o okamžitou klatbu a exkomunikaci, je lépe být připraven a mít informace z první ruky.

Francesco Petrarca (33)
Umělec, spisovatel a básník pomalu nastupující renesanční doby pohybující se na dvoře Krále Roberta

Vanessa Martini (50)
Byla to manželka slavného Simone Martiniho byla slavná malířka a sochařka, mezi její velkolepá díla patří

Cyklus fresek ze života sv. Martina ve spodním kostele basiliky sv. Františka v Assisi. Veliká nástěnná malba na radnici v Sieně